Grundläggande

Grundläggande information och förbehåll
1 EKONOMI OCH KALKYL VARIERAR Den i offerten presenterade kalkylen är enbart en uppskattning baserad på en schablon av aktuella beräkningsgrunder. Det som i slutändan påverkar investeringskalkylen är faktorer utanför Dina Solars kontroll och då främst det framtida elpriset. Andra faktorer som påverkar kalkylen är kundens nät och eventuellt behov av nätförstärkning m.m. Dina Solar garanterar inte en viss mängd producerad el, utan kalkylen är enbart att betrakta som en uppskattning.

2 SOLCELLSANLÄGGNINGENS SPECIFIKATIONER Dina Solar använder enbart solpaneler av hög kvalitet som är anpassade efter det nordiska klimatet. Dina Solar använder växelriktare och andra produkter från flera olika tillverkare och varumärken som är anpassade för Norden. En av de faktorer som påverkar solcellsanläggningens livslängd och prestanda mest är hur anläggningen designas och monteras. Dina Solars rutiner för installation har tagits fram i samråd med konstruktörer och försäkringsbolag för att på bästa vis säkra din anläggning och ditt tak för lång tid framöver.

3 FÖRBEREDANDE MARKARBETEN OCH INSTALLATIONSPLATSEN Kunden ska på egen bekostnad se till att nödvändiga gräv- och markarbeten vidtas innan installation av solcellsanläggning och/eller elbilsladdare sker, om inget annat är avtalat. Kunden ska även se till att installationsplatsen är fri från hinder och lämplig för installation samt att transport kan ske med tung transportbil/lastbil. Hinder kan vara att en bil står parkerad där installation ska utföras men även placering av andra föremål som förvårar eller hindrar den tillgänglighet som Dina Solars montörer behöver för att kunna utföra installationen. Kunden kan komma att debiteras för varje försenad timme som uppstår på grund av sådana hinder. Dina Solar kan även komma att debitera kunden extra vid försening som uppstår till följd av att kunden inte har utfört de förberedande åtgärder som kunden ansvarar för enligt avtalet, såsom, men inte begränsat till, markarbeten.

4 SLITAGE VID INSTALLATION Dina Solar är alltid aktsamma och behandlar alltid kundens tak och all annan egendom med försiktighet vid installation. Slitage, såsom bucklor och repor, uppkommer dock vid montage. Sådant slitage som inte påverkar funktionen är oundvikligt och varken ersätts eller omfattas av Dina Solars installationsgaranti.

5 KONSTRUKTIONS- OCH BYGGNADSMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR Kunden ansvarar för att konstruktions- och byggnadsmässiga förutsättningar gör det möjligt att montera solcellsanläggningen. Om Dina Solar bedömer att byggnaden eller konstruktionen som solcellsanläggningen ska monteras på inte klarar belastningarna eller att det i övrigt inte är möjligt att installera solcellsanläggningen, har Dina Solar rätt att neka köp och att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Sådana brister kan bestå i att takkonstruktionen inte bedöms klara av belastningen. 2023 © Dina Solar AB | Alla rättigheter reserverade. 2

6 TILLÄGGS- OCH ÄNDRINGSARBETEN Om Dina Solar bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att på fackmässigt vis genomföra installationen av Solcellsangläggningen eller om installationen inte kan genomföras inom ramen för den standardinstallation som anges i offerten, ska Dina Solar i samförstånd med kunden komma överens om genomförande av nödvändiga, för sådant arbete, extra ändrings- eller tilläggsarbeten. Dina Solar har rätt till pristillägg för tilläggs- och ändringsarbeten.

7 INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS Monitorering och övervakning av Solcellsanläggningen och elbilsladdaren är beroende av fungerande internetuppkoppling. Solcellsanläggningen och elbilsladdaren förbereds för anslutning via LAN eller WiFi. Dina Solar ansvarar inte för internetuppkoppling eller för eventuell förbättring av befintligt nätverk.

8 FÖRANMÄLAN TILL ELNÄTSBOLAG KRÄVS Innan installation av solcellsanläggningen påbörjas ska en föranmälan göras till elnätföretaget som därefter ska ge besked om installationsmedgivande. Avtalet villkoras av härvid av att föranmälan har getts in till elnätföretaget minst 1 månad före installationens påbörjande. Handläggningstiden kan variera och Dina Solar friskriver sig ansvar för försenat eller nekat installationsmedgivande. Ett elnätföretag får endast neka anslutning av en solcellsanläggning med en inmatningseffekt på högst 43,5 kilowatt, om de meddelar detta inom en månad från föranmälan. Vid försenat installationsmedgivande som medför att ett medgivande inte får nekas enligt tillämplig lag kommer Dina Solar att påbörja eller fortsätta med installationen.

9 ALLMÄNNA VILLKOR Övriga villkor framgår av Dina Solars Allmänna Villkor som översändes i samband med offerten och som även finns att tillgå på Dina Solars hemsida.